Over The Counter Trading คืออะไร การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) หมายถึงการซื้อและการขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และอนุพันธ์ โดยตรงระหว่างทั้งสองฝ่าย […]